Kotipalvelut

Kotipalvelu ja kotisiivous senioreille

Aurin­koi­nen Koti­par­tio halu­aa pitää huo­len, ettei van­hus­ten tar­vit­se jää­dä yksin arjen haas­tei­den kans­sa. Koti­pal­ve­lus­tam­me saat hen­ki­lö­koh­tais­ta, ystä­väl­lis­tä ja ennen kaik­kea luo­tet­ta­vaa kodin­hoi­to- ja sii­vous­pal­ve­lua ikäihmisille.

Avul­lam­me koti­si pysyy siis­ti­nä ja viih­tyi­sä­nä ja arke­si vai­vat­to­ma­na. Kes­ki­ty itse naut­ti­maan elä­ke­päi­vis­tä­si ja anna mei­dän huo­leh­tia kodin askareista.

Arkea helpottava kotisiivous kiireisille

Tun­tuu­ko sinus­ta, että on jat­ku­vas­ti lii­an kii­re, etkä mil­lään ehdi hoi­ta­maan kaik­kia vält­tä­mät­tö­miä koti­töi­tä? Töi­den ja las­ten har­ras­tus­ten kans­sa on ollut niin hop­pua, että nyt pöly­pal­lot alka­vat kasaan­tua nurk­kiin? Onnek­si apu on lähellä!

Aurin­koi­nen Koti­par­tio hoi­taa sii­vouk­sen tehok­kaas­ti puo­les­ta­si. Käy­tä kal­li­sar­voi­nen aika­si itsel­le­si oikeas­ti tär­kei­siin asioi­hin, ja jätä sot­kut mei­dän huoleksemme!

Kaupassakäynti- ja asiointiapu

Meil­tä löy­dät iloi­sen ja reip­paan aut­ta­jan, kun tar­vit­set apua vaik­ka­pa kau­pas­sa­käyn­tiin. Autam­me sinua hoi­ta­maan vie­rai­lusi vaik­ka­pa aptee­kis­sa, uima­hal­lis­sa, kir­jas­tos­sa tai ker­hois­sa muka­vas­ti ja vaivattomasti.

Vuodevaatteiden pesu ja silitys

Siis­tis­sä vuo­tees­sa mie­li lepää ja nuk­ku­mi­nen­kin on pal­jon miel­lyt­tä­väm­pää. Aurin­koi­nen Koti­par­tio halu­aa taa­ta asiak­kail­leen hyvät yöunet pitä­mäl­lä vuo­de­vaat­teet puh­tai­na ja silei­nä. Hoi­dam­me puo­les­ta­si vuo­de­vaat­tei­den pesun, sili­tyk­sen ja viikkauksen.

Ikkunanpesu

Ikku­nan­pe­su voi olla iso urak­ka, var­sin­kin ihmi­sil­le, joil­le liik­ku­mi­nen on alka­nut käy­dä vai­keam­mak­si. Meil­tä löy­dät osaa­van avun tähän­kin aska­ree­seen. Pidäm­me huo­len, että ikku­na­si kiil­tä­vät puh­taut­taan eivät­kä lika­tah­rat pää­se estä­mään aurin­gon­pais­tet­ta kotiisi!

Ruohonleikkuu ja muut pihatyöt

Aurin­koi­nen Koti­par­tio pitää myös piha­si siis­ti­nä. Hoi­dam­me puo­les­ta­si eri­lai­set pihan­hoi­toon kuu­lu­vat työt, kuten ruo­hon­leik­kuun, hara­voin­nin ja pen­sai­den leik­kuun. Anna mei­dän aher­taa ja istah­da itse naut­ti­maan läm­mös­tä ja vih­reäs­tä pihamaasta.

 

Pienimuotoiset lumityöt

Meil­tä löy­dät aut­ta­jan myös tal­ven pie­nem­piin lumion­gel­miin. Pal­ve­luum­me kuu­luu muun muas­sa lumen lapioin­ti piha­tiel­tä­si ja muut pie­ni­muo­toi­set lumityöt.

Yrityspalvelut

Meil­tä löy­dät osaa­van teki­jän isom­piin­kin sii­vous­pro­jek­tei­hin. Aurin­koi­nen Koti­par­tio tar­jo­aa yri­tyk­sil­le, talo­yh­tiöil­le ja jul­ki­sil­le toi­mi­joil­le kat­ta­vat sii­vous­pal­ve­lut, joil­la pidät esi­mer­kik­si toi­mis­to­si tai por­ras­käy­tä­vä­si siis­ti­nä hel­pos­ti ja kustannustehokkaasti.

Hoi­dam­me muun muassa:

  • Pal­ve­lu­ta­lo­jen ja päi­vä­ko­tien siivoukset
  • Toi­mis­to­sii­vouk­set
  • Por­ras­sii­vouk­set
  • Perus­pe­sut ja vahaukset

 Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Soita numeroon 050 502 6300

ja keskustellaan lisää miten voimme olla avuksi